PNOC - informácie o projekte

05.07.2010 10:00

PNOC - Preserving Nature for Our Children
 

(Zachovanie prírody pre naše deti)

Tento projekt je organizovaný partnermi šiestich európskych krajín: Portugalsko – Azorské ostrovy, Litva, Bulharsko, Rumunsko, Turecko a Slovensko. Prezentuje postoje, motivácie a správanie tínedžerov z Európy, so zámerom lepšieho porozumenia a zlepšenia ekológie a dôležitosti chránenia a oceňovania hodnôt prírodných zdrojov.

Projekt vyzýva žiakov, aby aktívnejšie ochraňovali prírodu a riadili sa zásadou; Myslieť globálne, konať lokálne!

Ekologická zodpovednosť je založená na silnom presvedčení objektívnosti ekologických pravidiel a  na absolútnom zákaze porušenia týchto pravidiel. O ekologickej zodpovednosti môžeme rozprávať v  prípade, že sa ekológia a kultúra stanú pravidelnou súčasťou individuálneho a spoločenského života v európskych krajinách.

Toto partnerstvo bude tiež zvyšovať povedomie študentov k pochopeniu, že problémy životného prostredia môžu byť úplne rovnaké vo všetkých krajinách, i napriek kultúrnym odlišnostiam.

Projekt prezentuje spoluprácu medzi viacerými krajinami. Skúsenosti, ktoré žiaci a učitelia nadobudnú počas výmen, vedú k oboznámeniu a rešpektovaniu odlišných kultúr. Učitelia a študenti počas projektu rozvíjajú tímovú prácu, čo im pomôže pri plánovaní triednych aktivít.