História projektov

Od roku 2008 sa študenti Spojenej školy Scota Viatora 8 v Ružomberku pod vedením Mgr. Veroniky Rudzíkovej a Mgr. Ľudmily Eckerovej aktívne zúčastňujú zahraničných výmenných projektov v programe Erasmus+ a predchádzajúcich programov celoživotného vzdelávania (Leonardo da Vinci a Comenius) a Mládež v akcii.

Je to program Európskej únie pripravený pre mladých ľudí. Jeho cieľom je podnietiť zmysel pre aktívne európske občianstvo, solidaritu a toleranciu medzi mladými Európanmi a zapojiť ich do formovania Únie. Ďalším cieľom programu je podporovať vzájomné porozumenie a spoluprácu medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách. Mládežnícke výmeny ponúkajú skupinám z rôznych krajín stretnúť sa a dozvedieť sa o svojich kultúrach a zvykoch.

Informácie o programe ERASMUS+

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Je postavený na skúsenostiach niekoľkých programov – Mládež pre Európu (1989-1999), Európska dobrovoľnícka služba, Program Mládež (2000-2006) a Mládež v akcii (2007-2013).

 

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

  • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
  • Mládež v akcii
  • programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy
  • a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.